Maaibeheer De Harener Wildernis

Maaibeheer De Harener Wildernis

Periode: Augustus 2009
Opdrachtgever: Het Groninger Landschap

De Harener Wildernis ligt ten noordoosten van Haren en bestaat momenteel uit 60 jaar oude moerasbosstukken, kleine weilandjes en rietlandjes. Landschappelijk is het een fraai geheel, maar de soortendiversiteit is maar gering ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Aan het begin van de twintigste eeuw was het een zeer gevarieerd gebied met soorten die we vandaag de dag zeer zeldenĀ tegenkomen. Zo werd het gebied niet alleen gekenmerkt door typische ‘hoogveen’-soorten als kleine veenbes en klokjesgentiaan, maar vonden ook ‘laagveen’-soorten als krabbenscheer en galigaan er een geschikte groeiplaats. Deze variatie bleef niet beperkt tot de planten. Ook de vogelbevolking liep uiteen van moerasbewoners als zwarte stern, roerdomp en waterral tot meer ‘ruigtesoorten’ als kneu en grasmus. Een klein deel van het gebied herbergt nog relicten uit vroeger tijd. Zo ligt er een oude verlandingsvegetatie die rijk is aan kamvaren, draadzegge, zompzegge, moeraswederik, moerasviooltje en andere kenmerkende moerasplanten. Vroeger werd op deze locatie zelfs veenmosorchis aangetroffen. Deze komt momenteel niet meer voor.

Als er niet gemaaid wordt, zal door een natuurlijke ontwikkeling van het terrein het gebiedje uiteindelijk veranderen in Elzenbroekbos. Op zichzelf is dit een natuurlijk fenomeen, maar deze ontwikkeling vindt momenteel op grote schaal in Nederland plaats, terwijl oude bijzondere graslandtypes in hoog tempo verdwijnen of zijn verdwenen. Daarom heeft Het Groninger Landschap het maaibeheer hervat op deze kansrijke locatie, uitgevoerd door Boomvalk. Het Groninger Landschap is zeer tevreden over het resultaat van hervatte maaibeheer. Meer informatie: www.groningerlandschap.nl

← Alle referenties