Oeverbeheer natuurgebied De Oosterpolder

Oeverbeheer natuurgebied De Oosterpolder

Periode: Augustus 2009
Opdrachtgever: Het Groninger Landschap

In 2000 is het natuurgebied de Oosterpolder, ten noorden van Haren ingericht. Een van de maatregelen was dat er een waterplas is aangelegd. De oevers van deze waterplas ontwikkelen zich als een natuurlijke oever met veel kenmerkende moerasplanten. Er komen echter ook een paar minder algemene soorten voor als veenpluis, snavelzegge en geelgroene zegge. Deze soorten duiden op kansen voor erg soortenrijke vegetaties, maar dan moet de natuurlijke ontwikkeling naar moerasbos wel geremd worden. Daarom heeft Het Groninger Landschap in 2009 in samenwerking met Boomvalk Groot Groenbeheer een proef gedaan met het maaien van een deel van de oevers van deze plas om te kijken hoe dat uitpakt voor de vegetatie. Als dit een gunstig effect heeft, wordt het maaibeheer gecontinueerd.

← Alle referenties